Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

4736 dbb6 420
Reposted fromeryawen eryawen viatilde tilde
8147 e48b 420
Reposted frompesy pesy viatilde tilde
5158 0660 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma
8124 b87e 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viaalicemeow alicemeow
9878 e57b 420
Reposted fromrominaplum rominaplum viaalicemeow alicemeow
8651 fc81 420
Reposted fromneza neza viakarololololina karololololina
Reposted frompipp pipp viatilde tilde
6800 7b21 420
Reposted fromdorks dorks viatilde tilde
5512 a017 420
Reposted fromrol rol viatilde tilde

June 30 2015

780/2015

Znów wędrujemy ciepłym krajem, 
malachitową łąką morza. 
(Ptaki powrotne umierają 
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowoszarych łąkach 
niebo rozpina płynność arkad. 
Pejzaż w powieki miękko wsiąka, 
zakrzepła sól na nagich wargach.

A wieczorami w prądach zatok 
noc liże morze słodką grzywą. 
Jak miękkie gruszki brzmieje lato 
wiatrem sparzone jak pokrzywą.

Przed fontannami perłowymi 
noc winogrona gwiazd rozdaje. 
Znów wędrujemy ciepłą ziemią, 
znów wędrujemy ciepłym krajem.

— Krzysztof Kamil Baczyński - Piosenka
Reposted fromavooid avooid viatilde tilde
3694 0b16 420
Reposted fromimmunosupresant immunosupresant viatilde tilde
8275 e25b 420
Reposted fromoolong oolong viaalicemeow alicemeow
1185 42fc 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatilde tilde
5339 22f8 420
Reposted fromgoniewicz goniewicz viakarololololina karololololina
9006 c430 420
Reposted fromrol rol viatilde tilde
9812 395d 420

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink vianorwegianwood norwegianwood
1249 2746 420
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadungen dungen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl